Theotokarion – Canon Aghiorit către Maica Domnului

icoana-maicii-domnului-mangaietoareaGlasul I

Sâmbătă seara

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Facere a Sfântului Teodor Studitul

A cărui metodă este aceasta: La troparul întâi al fiecărei cântări, se roagă păcătosul către Maica Domnului. La cel de-al doilea tropar, Maica Domnului către Hristos, iar în cel de-al treilea Hristos răspunde Maicii Domnului, iar în ultimul Maica Domnului iarăși răspunde păcătosului.

Al cărei acrostih este:

<<Stăpână, pleacă-te la rugăciunea lui Teodor>>

Cântarea 1. Glasul 1

Irmosul:

<<Cântare de biruință să cântăm toți lui Dumnezeu, Cel ce a făcut minuni fără de seamă, cu braț înalt, și a mântuit pe Israel că S-a preaslăvit>>.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi (se zice după fiecare tropar)

Păcătosul către Maica Domnului

Vas care ai cuprins firea cea necuprinsă, pe Hristos roagă-L să mă izbăvească pe mine de focul cel întunecat, Curată Fecioară, și să mă arate părtaș Împărăției Sale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi (se zice după fiecare tropar)

Maica Domnului către Hristos:

Primește rugăciunea mea, Fiule și Cuvântule, și izbăvește de osândă pe robul tău care strigă către mine din adâncul sufletului și-l învrednicește pe el de Împărăția Ta.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh

Hristos către Maica Domnului:

Tu, Maică, mă cunoști pe Mine, izvorul milei, căci pe toți păcătoșii care-Mi greșesc Mie, Stăpânului, în toată clipa, îi miluiesc, dar acesta mai mult decât toți mă amărăște cu fapte de rușine.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Maica Domnului către păcătos:

Prin multe căderi și fapte străine și de rușine ai amărât pe Fiul meu, încât acum mila Lui către tine s-a pornit spre mânie și urgie.

Cântarea a 3-a

Irmosul:

<<Fiului, Celui născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci, și mai pe urmă din Fecioară întrupat, fără sămânță, lui Hristos-Dumnezeu să-I strigăm: Cel ce ai înâlțat fruntea noastră, Sfânt ești Doamne>>.

Întreaga mea viață cu adevărat în fapte rele am cheltuit-o, de aceea acum către tine strig: Roagă-L pe Fiul tău, Curată, ca precum pe fiul cel risipitor, să mă cheme iarăși și să mă mântuiască pe mine, cel ce zac în nelegiuiri.

Iartă, Stăpâne a toate, Care în chip de negrăit Te-ai născut din pântecele meu și miluiește pe robul Tău, precum odinioară pe fiul cel risipitor, și arată-l pe el fiu al Tău, Preabunule, și de-a dreapta Ta șezător în ziua Judecății.

Slavă…

O, maică, strig și eu către tine, acultă-mă și tu cu luare-aminte: Cel ce a petrecut ca un risipitor, întorcându-se în fierbințeala pocăinței, a strigat ”am păcătuit”, dar acesta, deși strigă către tine pocăindu-se, în cele străine se rătăcește.

Și acum…

Cele ce mi-ai grăit le-am spus Fiului meu, strigând către El ca pe tine să te învrednicească de Împărăție, dar El mi-a răspuns împotrivă: că nu s-a apropiat de Mine cu credință fierbinte și pentru aceasta îl lepăd de la fața Mea pe acesta.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

<<Cu Duhul mai înainte văzând întruparea Cuvântului, Prorocule Avacum, ai propovăduit strigând: Când se vor apropia anii, Te vei cunoaște, când va veni vremea, Te vei arăta, Slavă puterii Tale, Doamne>>.

Cugetând, o , Fecioară, la puterea ta, cu frică strig ție celei uneia bune: Deși nu am pocăință fierbinte, cu rugăciunile tale către Stăpânul, dă-mi mie desăvârșită îndreptare.

Ascultă, Dumnezeule, prin fire Iubitor de oameni, pe Maica Ta, Stăpâne, strigând către Tine, cu stăruință, ca pe robul tău să îl izbăvești de osândă și chiar de nu a dobândit desăvârșită credință, pe aceasta, ca un Dumnezeu dăruiește-i-o.

Slavă…

O, Maică, acestuia de nenumărate ori i-am dăruit prilejuri de mântuire; dar el nu a lăsat păcatele cu care a ajuns până la moarte și pentru aceasta nici nu poate fi mântuit, până ce nu se va arunca în foc.

Și acum…

Acum am cunoscut pricina pierzaniei tale, precum spune dumnezeiescul meu Fiu, căci tu cu totul zaci în păcat și desăvârșit te-ai dat nepăsării. Cine acum te va ridica pe tine care zaci de boală?

Cântarea a 5-a

Irmosul:

<<Dumnezeu fiind al păcii, Tată al îndurărilor, pe îngerul sfatului Tău celui mare, dărunindu-ne pace, L-ai trimis nouă; deci, fiind povățuiți la lumina cunoștinței de Dumnezeu, dis-de-dimineața venind, Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni>>.

Fecioară, acum însetez a petrece pururea, în cărările pocăinței, care să mă poarte către viața cea fără de sfârșit. Însă, acum degrabă, înfricoșătoarele cete ale vrăjmașilor demoni mă trag în jos să mă arunce în adâncul păcatului și în înfricoșatul noroi al pierzaniei.

Omorând moartea, Mântuitorule, mai întâi pe Adam din legături l-ai slobozit, pentru aceea și acum ăe robul tău, Fiule, te rog, smulge-l dintre cetele demonilor celor batjocoritori, căci aceia nu îl lasă pe acesta vreodată cu desăvârșire a se pocăi.

Slavă…

Prealăudată Maică, strig ție și Eu: Cu postul și rugăciunea  ar ieși afară din acela mulțimea atotviclenilor demoni, însă acesta, necurățindu-și trupul prin înfrânare, rugăciune și curăție, vai, s-a făcut peșteră demonilor.

Și acum…

Cuvintele de mai înainte ale Fiului meu le-ai auzit prea bine și cunoaște cele de trebuință pentru mântuire; căci nici ucenicii Lui, când nu au putut să alunge demonul, le-a strigat acestora zicând: Cu post și rugăciune iese neamul acesta de demoni!

Cântarea a 6-a

Irmosul:

<<Prorocului Iona urmând, strig: Scapă viața mea din stricăciune, Bunule, și mântuiește-mă, Mântuitorul lumii pe mine, cel ce strig: Slavă Ție>>.

Sunt plin de cuvinte, dar de fapte bune cu totu-s deșert, căci nu iubesc nici post, nici rugăciune a plini, Mireasa lui Dumnezeu, de aceea acum la tine caut scăpare.

Vezi, mult milostive Fiule, pe Maica Ta, Te rog: Cel ce aleargă la mine, este lipsit de toată fapta bună și strigă mie: Nu am altă nădejde afară de tine, Stăpână.

Slavă…

Cu fierbințeală rugându-te, încetează, Macă, a grăi, căci acesta se întinează, gândind că sunt milostiv, neluând seama la mânia mea.

Și acum…

Am rugat pe Fiul și Dumnezeul Meu pentru tine, ca să agonisești miluire. Dar El îmi strigă mie să încetez a mai mijloci pentru mântuirea ta.

Sedealna, glasul 1

Mormântul tău, Mântuitorule…

Rai cuvântător pe pământ te-a răsădit pe tine Hristos, Săditorul Raiului celui dintâi, iar în mijlocul tău a crescut pomul vieții, pe Care și roagă-L să mă învrednicească și pe mine de desfătarea Raiului și să mă adape cu apele odihnei celei desfătate.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

<<Tinerii, în dreapta credință fiind crescuți, păgâneasca poruncă nebăgând-o în seamă, de groaza focului nu s-au spăimântat; ci în mijlocul văpăii stând, au cântat: Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat>>.

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Stăpână, nu mă lepăda în adâncul pierzaniei pe mine cel slăbit, ci întoarce-te, strigând iarăși către Fiul Tău: Nu pierde făptura mâinilor Tale.

Nemăsurat având noianul milei, Stăpâne, primește-mă iarăși, Te rog pe Tine, Care singur ești ușor de împăcat și miluiește făptura mâinilor Tale, Cel ce ai miluit oarecând pe Canaaneeanca.

Slavă…

Miluiesc și mântuiesc pe oricine vine la Mine cu mult dor, căci Eu nu voiesc vreodată a pierde făptura Mea, căci anume pentru a o mântui M-am născut Întreg din tine, dar acesta departe este de zidirea Mea.

Și acum…

Înțelepciune a Celui Preînalt fiind mai înainte, Fiul Meu S-a făcut om desăvârșit din mine, ca să îi mântuiască pe cei ce cu credință fierbinte păzesc dumnezeiescul botez, dar tu te-ai arătat nepărtaș acestora.

Cântarea a 8-a

Irmosul:

<<Pe Cel de care se înfricoșează și Îngerii…>>

Îndrăznind, la tine vin iarăși, Fecioară, văzând pe Fiul Tău mântuind pe desfrânata și pe tâlharul, căci nici aceștia nici o faptă bună din Lege nu au plinit în viața lor, dar au dobândit iertare.

Din înălțime caută și vezi și auzi pe Maica Ta care se roagă Ție și izbăvește de foc pe robul tău acesta ca pe desfrânata mai înainte și precum ai mântuit pe tâlharul pe cruce.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul

Tâlharul spânzurat oarecând pe cruce cu credință a strigat: <<Pomenește-mă și pe mine>>, iar desfrânata a vărsat izvor de lacrimi, dar acesta nu este asemenea cu ei.

Și acum…

Pe desfrânata care plângea, Hristos a mântuit-o, precum și pe tâlharul care a crezut, pe cruce, așadar, voiești să dobândești mântuire, aleargă către Domnul cu lacrimi și credință.

Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii

Irmosul

<<Pe Cel de Care se înfricoșează și îngerii și toate oștirile, ca de Făcătorul și Domnul, preoți preslăviți-L, tineri lăudați-L, popoare binecuvântați-L, și-L preînălțați întru toți vecii>>.

Cântarea a 9-a

Irmosul:

<<Pe norul cel purtător de lumină întru care Stăpânul tuturor, Cel fără de început, S-a pogorât din cer, ca ploaia peste lână, și S-a întrupat, pentru noi făcându-Se om, să o mărim toți ca pe o Maică curată a Dumnezeului nostru>>.

Fiind aflat mai păcătos decât toți oamenii la un loc, Fecioară, și pentru aceasta mă rușinez a mă apropia de Fiul tău, dar tu roagă-L, fă-L milostiv să mă primească în credință fierbinte și pe mine care mă apropii de El cu dor.

Izbăvește de osândă, Cuvinte, pe robul cel ce se apropie de Tine și Te rog pe Tine nu pomeni fărădelegile lui, căci chiar dacă a grești Ție, Mântuitorule, către mine caută scăpare și mă rog: Cel ce plinești cererile tuturor, pentru mine, primește-l și pe acesta.

Slavă…

Maică, cel ce acum aleargă la tine, nu este vrednic de milă, nu este, căci nimeni dintre oameni precum acesta nu M-a întărâtat spre mânie, dar pentru preacuvioasele tale rugăciuni nu îl voi face pe el părtaș osândei la Judecată, dacă imi va aduce roade de pocăință.

Și acum…

În iadul cel mai de jos fiind, ai fost urcat la înălțime prin rugăciuni către dumnezeiescul meu Fiu, dar ia aminte, ca nu cumva să mai cazi în învinuirile cele cumplite de la început, ci umblă în căile pocăinței, ca nu cumva iarăși să fii aruncat în gheenă.

Prosomii. Glasul 1

Ceea ce ești bucuria cetelor cerești

Liman păcătoșilor, bucurie lumii, izbăvirea celor înfivorați, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, strig ție: Primește și rugăciunea mea și cererea, Nepătată, pe care du-le degrab Fiului Tău, ca să mă mântuiască și pe mine, risipitorul.

Pricina a toată bucuria fiind, Preaiubitul meu Fiu, iertare de păcate dăruiește robului Tău, ca să cunoască toți că eu, ca o Maică, am mare îndrăznire către Tine, de a mă ruga Ție, Hristoase al meu mai presus de toți sfinții Tăi.

Sălașul bucuriei, Maică, plecându-mă la rugăciunea ta, iertare de păcate îi dau orbului acestuia și dezlegare; dar spune-i să înceteze a mai păcătui și a Mă mai întărâta spre mânie, căci prin fire sunt Iubitor de oameni.

Iată, ai primit iertare pentru căderile tale, prin rugăciunile și mijlocirile mele, dar ia aminte restul vieții să-L petreci în chip plăcut Domnului, ca să ai parte în Rai cu cei aleși de slava bucuriei și desfătării care nu are sfârșit.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s